Pod koniec grudnia 2023 roku liczba osób ubezpieczonych z obywatelstwem innym niż polskie wyniosła 1127,7 tys.